Belastingplan gepresenteerd

Maatregelen voor ondernemingen en werkgevers in 2016

Gepubliceerd op 24 september 2015

In de Prinsjesdagspecial van Ooms & Partners staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2016 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Advocatenkantoor Van Ruyven publiceert de belangrijkste onderwerpen uit de special:

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 janu­ari 2016 in werking treden, tenzij anders ver­meld.

Maatregelen voor ondernemingen

Dit zijn de maatregelen voor ondernemingen voor 2016.

Nieuwe tarieven inkomstenbelasting

Voor belastingplichtigen die zijn geboren op 1 januari 1946 of later gelden hoogstwaarschijnlijk de volgende tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting:

Tarief inkomstenbelasting / premies volksverzekeringen 2016
Belast inkomen meer dan maar niet meer dan tarief 2016
1e schijf € 19.922 36,55%
2e schijf € 19.922 € 33.715 40,15%
3e schijf € 33.715 € 66.421 40,15%
4e schijf € 66.421 52,00%

Onderzoek vrijgesteld van Vpb

In verband met de uitbreiding van de vennootschapsbelastingplicht (vpb-plicht) van overheidsbedrijven stelt de wetgever dat voor bepaalde voordelen een objectieve vrijstelling geldt. Dit zijn activiteiten die een organisatie verricht als een academisch ziekenhuis, dat mede het wetenschappelijk geneeskundig onderwijs en onderzoek dient. Maar ook onderwijs en onderzoek, dat hoofdzakelijk op bepaalde wijzen wordt gefinancierd, is objectief vrijgesteld. Daarbij gaat het om een financiering met publieke middelen, wettelijk collegegeld, instellingscollegegeld, lesgelden, buitenlandse bijdragen die vergelijkbaar zijn met deze college- of lesgelden of met bijdragen van algemeen nut beogende instellingen waarvoor geen contractuele tegenprestatie wordt gevraagd.

Documentatieverplichting multinationals

Multinationals zullen te maken krijgen met nieuwe gestandaardiseerde documentatieverplichtingen over de verrekenprijzen die zij hanteren binnen het concern. Daarbij valt te denken aan een landenrapport (‘country-by-country report’), een groepsdossier (`master file’) en een lokaal dossier Clocal hiel. De verplichting tot het opstellen van zo’n rapport geldt voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.

Bestaande documentatieverplichtingen

Ondernemingen blijven in beginsel vallen onder al bestaande documentatieverplichtingen als hun omzet onder een bepaald bedrag blijft. De hoogte van dit bedrag verschilt per documentatieverplichting. Zo is een landenrapport pas verplicht als de multinationale groep een omzet van € 750 miljoen of meer behaalt

Maatregelen voor werkgevers

Dit zijn de maatregelen voor ondernemers voor 2016.

Integratie RDA en S&O

Door integratie van de S&O-afdrachtvermindering en de RDA, is er per 2016 een fiscale regeling minder en bestaat de S&O-afdrachtvermindering uit één grondslag voor alle S&O-kosten. Er vindt dan ook een aanpassing plaats in de verschillende voordeelpercentages, het starterspercentage en de grens tussen de eerste en tweede schijf. Het huidige plafond vervalt, waardoor er geen maximum meer is voor de in aanmerking te nemen afdrachtvermindering op de verschuldigde loonbelasting en premie volksverzekeringen. Ter versobering van de geïntegreerde regeling zullen twee soorten werkzaamheden niet langer kwalificeren voor de afdrachtvermindering.

S&O-afdrachtvermindering
2015 2016
1e schijf 35% 32%
1e schijf starter 50% 40%
Grens 1e schijf € 250.000 € 350.000
2e schijf 14% 16%
Plafond € 14 mln vervallen

Tip: De bedragen die onder de huidige RDA-regeling nog niet zijn opgevoerd (nog openstaande S&O-uitgaven), kunnen in de nieuwe regeling worden opgevoerd bij de S&O-aanvraag. Dit moet dan in dezelfde periode gebeuren als op de huidige RDA-beschikking staat, en jaarlijks een evenredig deel.

Inkomensafhankelijke opbouw arbeidskorting in tabel bijzondere beloningen

Op grond van het Belastingplan 2015 is voor het jaar 2015 de inkomensafhankelijke afbouw van de arbeidskorting in de tabel bijzondere beloningen verwerkt. Met ingang van 2016 zal dit ook gebeuren met de inkomensafhankelijke opbouw van de arbeidskorting. Voor werknemers met een inkomen tot ongeveer € 20.000 betekent dit dat zij het deel van de arbeidskorting toegekend voor bijzondere beloningen, direct kunnen realiseren in de loonbelasting.

Aanscherping gebruikelijkheidscriterium

Ter verbetering van de bestrijding van tariefarbitrage wordt het gebruikelijkheidscriterium in de werkkostenregeling aangepast. Het door de werkgever aanwijzen van een vergoeding of verstrekking van een bepaalde omvang als eindheffingsbestanddeel moet gebruikelijk zijn, en niet de omvang van de vergoedingen of verstrekkingen als zodanig. Het moet dus gebruikelijk zijn dat de werkgever de verschuldigde heffingen over de vergoeding of verstrekking via eindheffing voor zijn rekening neemt.

Let op: het is bijvoorbeeld niet gebruikelijk dat een werkgever het maandloon, vakantiegeld of een hoge bonus van een werknemer aanwijst als eindheffingsbestanddeel.

Omvorming bestaande premiekortingen specifieke werknemers

Op basis van het wetsvoorstel tegemoetkomingen loondomein komt er voor werkgevers een nieuw systeem met tegemoetkomingen in de vorm van loonkostenvoordelen bij het in dienst nemen van oudere uitkeringsgerechtigden en arbeidsgehandicapte werknemers (LICV’s). Dit zou in werking moeten treden op 1 januari 2018. Daarnaast regelt dit voorstel de invoering van een loonkostenvoordeel voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een relatief laag loon (LIV’s) per 1 januari 2017. Het moet dan gaan om substantiële banen van ten minste 1248 uur op jaarbasis.

Huidige en nieuwe tegemoetkomingen
Huidige premiekorting Nieuwe maximum tegemoetkoming
100 – 110% WML (LIV) € 2.000
110 – 120% WML (LIV) € 1.000
Ouderen 56+ € 7.000 € 6.000
Arbeidsgehandicapten € 7.000 € 6.000
Banenafspraak divers € 2.000

Tip: In het overgangsjaar (2017) zal samenloop tussen de huidige premiekortingen en het LIV mogelijk zijn. In 2017 kan de werkgever beide tegemoetkomingen ontvangen voor een werknemer die kwalificeert voor een premiekorting en het LIV.

Meer informatie over de plannen voor ondernemingen en werkgevers voor 2016? Neem contact op met een arbeidsrecht advocaat.


Deel dit artikel

Recente berichten