Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Advocatenkantoor Van Ruyven

Advocatenkantoor Van Ruyven is een eenmanszaak met advocaten in dienst, in deze algemene voorwaarden verder aan te duiden als het Kantoor. Zij stelt zich ten doel de praktijk van (proces)advocaat uit te oefenen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolg opdrachten die aan het Kantoor worden gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen, die daaruit voortvloeien of daarmee verband houden. Ook ten behoeve van derden die direct of indirect betrokken zijn bij de dienstverlening door Advocatenkantoor Van Ruyven zijn deze algemene voorwaarden bedongen. Dat geldt tevens voor al degenen die voor de maatschap werkzaam zijn of waren, alsmede hun erfgenamen.

Artikel 3: Overeenkomst van opdracht:

Alle overeenkomsten van opdracht tot juridische dienstverlening worden uitsluitend gegeven aan, aanvaard en uitgevoerd door het Kantoor. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand, nadat deze door het Kantoor is aanvaard. Toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Het Kantoor kan slechts vertegenwoordigd worden door aan het Kantoor verbonden advocaten. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, bepaalt het kantoor welke advocaat de opdracht uitvoert. In alle gevallen wordt een opdracht geacht verleend te zijn door een natuurlijke persoon; ook in die gevallen, dat de opdracht de belangen van een maatschap, vof, cv, besloten vennootschap of andere rechtspersoon betreft. In het geval honorarium en kosten niet voldaan worden door de betreffende rechtspersoon als hiervoor genoemd, is de natuurlijke persoon/opdrachtgever hoofdelijke aansprakelijk voor betaling van honorarium en kosten.

Artikel 4: Declaratie en betaling

Het honorarium wordt bepaald aan de hand van de aan de opdracht bestede tijd vermenigvuldigd met het overeengekomen uurtarief, eventueel vermeerderd met 5% kantoorkosten, vermeerderd met btw en eventuele kosten van derden of verschotten zoals griffierechten, uittreksels etc. In beginsel wordt maandelijks gedeclareerd.

De betalingstermijn bedraagt 14 dagen. Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldaan wordt, is de wettelijke handelsrente verschuldigd ex artikel 6:119a BW in het geval de opdrachtgever een rechtspersoon betreft, de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon betreft. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd in beginsel, maar minimaal ter hoogte van 15% over het totale openstaande bedrag inclusief wettelijke rente met een minimum van € 250,-. Bij (deel)betalingen ten behoeve van de opdrachtgever strekt het betaalde bedrag eerst in mindering op de kosten als hierboven vermeld, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom en de lopende rente overeenkomstig artikel 6:44 BW.

Het Kantoor heeft de mogelijkheid om een voorschot in rekening te brengen bij de opdrachtgever. De hierop betrekking hebbende declaratie dient per omgaande voldaan te worden. Het Kantoor kan, nadat de opdrachtgever daarvan op de hoogte is gesteld, haar werkzaamheden opschorten indien door opdrachtgever de declaratie niet binnen de betalingstermijn voldaan is. In het geval een voorschotdeclaratie aan opdrachtgever verzonden is, zal het Kantoor eerst na integrale betaling van het voorschot haar werkzaamheden aanvangen. De consequenties van het niet voldoen van het voorschot komen geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever, ook als dat betekent, dat termijnen verlopen. Het Kantoor is alsdan niet aansprakelijk voor de schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

De verplichtingen van het Kantoor voortvloeiende uit de opdracht zijn aan te merken als een inspanningverbintenis. Indien de uitvoering van de opdracht niet het door de opdrachtgever beoogde resultaat heeft, leidt dat niet tot aansprakelijkheid van het Kantoor. De maatschap is verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid overeenkomstig de door de Nederlandse Orde van Advocaten vastgestelde verordening op de beroepsaansprakelijkheid. De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag, dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico, zoals uit de polisvoorwaarden ten laste van het kantoor voortvloeit; een en ander behoudens opzet of bewuste roekeloosheid.

Indien om wat voor reden dan ook geen of geen volledige uitkering krachtens genoemde verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag, gelijk aan het bedrag dat aan honorarium door het Kantoor in de betreffende zaak in rekening gebracht is met een maximum van€ 10.000,-. Iedere aanspraak jegens het Kantoor en haar werknemers vervalt door verloop van een jaar na de dag waarop degene wiens aanspraak het betreft bekend was of redelijkerwijze bekend kon zijn met de feiten op basis waarvan opdrachtgever zijn aanspraken baseert. Alhoewel het Kantoor zich ten zeerste inspant om bij het inschakelen van derden de uiterste zorgvuldigheid in acht te nemen, is het Kantoor niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze ingeschakelde derden. Opdrachtgever vrijwaart het Kantoor voor alle aanspraken voor derden en verplicht zich de kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken te vergoeden.

Artikel 6: Klachten en Geschillen

Klachten:
Voor het geval opdrachtgever een klacht heeft over de dienstverlening van het Kantoor beschikt de maatschap over een interne klachtenregeling. In dat geval wordt verzocht de klacht eerst voor te leggen aan de behandeld advocaat. Indien zulks niet tot een bevredigend resultaat leidt, kan de opdrachtgever de klacht voorleggen aan mr A.D.J. van Ruyven, klachtenfunctionaris en directeur van het Kantoor. Het Kantoor zal in overleg met de opdrachtgever streven naar een aanvaardbare oplossing voor beide partijen. Mocht in dit overleg onverhoopt geen oplossing bereikt worden, dan kan opdrachtgever zich wenden tot de Deken. Verwezen wordt naar het hieronder opgenomen beding “Tuchtrecht”. Mocht de cliënt een klacht willen indienen, dan wordt door Advocatenkantoor Van Ruyven op verzoek een klachtenformulier verstrekt. Dat dient ingevuld en toegezonden te worden, waarna de klacht in behandeling genomen wordt.

Tuchtrecht:
Zoals alle advocaten zijn ook de advocaten van het Kantoor en werkzaam bij het Kantoor onderworpen aan de tuchtrechtspraak van de Nederlandse Orde van Advocaten op grond van artikel 46 ev. van de Advocatenwet. Een opdrachtgever kan zich in geval van een klacht wenden tot de Deken van de Raad van Toezicht voor de Orde van Advocaten in Utrecht.

Artikel 7: Overige bepalingen

Na het einde van de opdracht zullen de originele stukken aan de opdrachtgever geretourneerd worden. Het Kantoor bewaart dossiers (in kopie) gedurende 7 jaren na het afsluiten van de opdracht. Daarna wordt het integrale dossier vernietigd. De overeenkomst tussen de opdrachtgever en het Kantoor is onderworpen aan het Nederlands recht. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland. Indien een beding van deze voorwaarden nietig zou zijn, blijven de overige bedingen in deze voorwaarden onverkort van kracht. In plaats van het nietige beding zal een beding gelden, dat voor wat betreft de strekking zoveel mogelijk bij het nietige beding aansluit.